نامزدها از نحوه برگزاری مناظرات خبر داشتند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: نامزدها کاملاً در جریان بودند که مناظرات قرار بوده به چه شکل برگزار شود. اگر نظری داشتند همان موقع بیان می‌کردند. این طراحی فقط کار یک نفر نبوده که همه آن را تنها از چشم صداوسیما می‌بینند.