تصاویر صف‌های طولانی بنزین در لبنان و مردم خشمگین از ادامه این وضعیت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

این بحران به خشم و عصبانیت شهروندان ناراضی از وضعیت نابسامان لبنان دامن زده است