جوانان فلسطینی در ویرانه‌های غزه حرکات پارکور را به نمایش گذاشتند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0631\u06a9\u0648\u0631\u06a9\u0627\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062e\u06cc \u062d\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u067e\u0627\u0631\u06a9\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n