همتی: رییس‌ جمهور اقتصاددان می‌تواند موفق باشد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: من فکر می کنم یک رییس جمهور اقتصاددان می توان. راهگشا باشد و با بینش اقتصادی اش قدم های جدی بردارد.