06 مهر 1401, چهارشنبه اخبار

06 مهر 1401, چهارشنبه