12 بهمن 1400, سه شنبه اخبار

12 بهمن 1400, سه شنبه