06 بهمن 1400, چهارشنبه اخبار

06 بهمن 1400, چهارشنبه