19 آبان 1400, چهارشنبه اخبار

19 آبان 1400, چهارشنبه