13 آبان 1400, پنجشنبه اخبار

13 آبان 1400, پنجشنبه