06 آبان 1400, پنجشنبه اخبار

06 آبان 1400, پنجشنبه