05 آبان 1400, چهارشنبه اخبار

05 آبان 1400, چهارشنبه