28 مهر 1400, چهارشنبه اخبار

28 مهر 1400, چهارشنبه