30 شهریور 1400, سه شنبه اخبار

30 شهریور 1400, سه شنبه