19 خرداد 1400, چهارشنبه اخبار

19 خرداد 1400, چهارشنبه