06 خرداد 1400, پنجشنبه اخبار

06 خرداد 1400, پنجشنبه