19 آذر 1399, چهارشنبه اخبار

19 آذر 1399, چهارشنبه