14 آبان 1399, چهارشنبه اخبار

14 آبان 1399, چهارشنبه