16 مهر 1399, چهارشنبه اخبار

16 مهر 1399, چهارشنبه