19 شهریور 1399, چهارشنبه اخبار

19 شهریور 1399, چهارشنبه