12 شهریور 1399, چهارشنبه اخبار

12 شهریور 1399, چهارشنبه