15 مرداد 1399, چهارشنبه اخبار

15 مرداد 1399, چهارشنبه