13 آوریل 2021 روز آغاز ماه رمضان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

«ابراهیم الجروان» عضو اتحادیه عربی نجوم و علوم فضایی پیش بینی کرد که آغاز ماه مبارک رمضان برای اکثر