وزارت بهداشت ایران: جریمە 34 میلیون تومانی تبلیغات سیگار پشکل الاغ

Redirecting to full article in 5 second(s)...

به گفته یک مقام وزارت بهداشت ایران، اگر شرکتی عنبر نسارا (پشکل الاغ ماده) را به شکل سیگار تولید کند