آمریکا با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه مانور برگزار می‌کند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.