دیدگاه | نوروز برای بایدن لحظه‌ای شاعرانه برای اثرگذاری بر ایرانیان است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

صدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.