شورای همکاری خلیج: باید در هر گفت‌وگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران مشارکت کنیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

كشورهاى عضو شورای همکاری خلیج سه‌شنبه 23 فوریه 2021 ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت این شورا در هر