به کارگیری راهبرد مقاومت جنگ اقتصادی آمریکا را شکست داد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معاون اول رییس جمهور، به کار گیری راهبرد مقاومت در مسایل اقتصادی را راهبردی اساسی در برابر جنگ اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم ایران ذکر کرد.