مصر بار دیگر ابوالغیط را برای دبیرکلی اتحادیه عرب نامزد کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مصر شنبه 30 ژانویه، احمد ابوالغیط را برای بار دوم به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب معرفی کرد.عبدالفتاح