ولادیمیر پوتین طرح تمدید معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای با آمریکا را امضا کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

\u0648\u0644\u0627\u062f\u06cc\u0645\u06cc\u0631 \u067e\u0648\u062a\u06cc\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f2\u06f9 \u0698\u0627\u0646\u0648\u06cc\u0647 (\u06f1\u06f0 \u0628\u0647\u0645\u0646) \u0637\u0631\u062d\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0645\u0636\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u0627\u0647\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u06cc\u06a9 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0646\u0642\u0636\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\n