کمیسر دولت آلمان: ایران حق آزادی مذهب را به رسمیت بشناسد | DW | 15.01.2021

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سومین یکشنبه ژانویه روز جهانی آزادی ادیان نامیده شده است. کمیسر دولت آلمان در این حوزه، از جمهوری اسلامی خواسته به حقوق اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارد و به ویژه از تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت بهاییان دست بردارد.