کنسرت مژگان شجریان و کوارتت شهرزاد – بلور بنفش

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک سال پیش در چنین روزهایی مژگان شجریان در جشنواره 'صدای زن خاورمیانه' در سوئد، کنسرت 'مسافر' را اجرا کرد، کنسرتی با همراهی پیانو و سنتور و چهار ساز زهی 'کوا...