زنان، خشونت و قدرت ... و عشق | DW | 24.11.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آیا میان تجاوز و سلطه‌جویی با 'عشق‌ورزی' ارتباطی هست؟ آیا ذهنيت اجتماعی بدون در نظر گرفتن چنین ارتباطی می‌تواند به انديشيدن درباره خشونت بر زنان بپردازد؟ شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، از جمله به این پرسش‌ها می‌پردازد.