دادستان‌ها یکی از اولویت‌های خود را کمک به تولید و تولیدکنندگان قرار دهند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دادستان کل کشور گفت: خوشبختانه آمارهای بسیار خوبی در خصوص حمایت دستگاه قضایی از تولید و تولیدکنندگان وجود دارد و اقدامات بسیار مثبتی در این رابطه صورت گرفته است.