پدر كپی برابر اصل | DW | 05.11.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

۱۵ آبان ۱۲۹۹: صد سال پيش در چنين روزی بيوک احمری در تبريز زاده شد. 'در زمانه بيداد، هنرمند نمی‌ميرد، كشته می‌شود'.