پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

11/01/2021 07:10:00 ب.ظ

ظریف: اقدام غیرقانونی بانک‌هاى كره‌جنوبی، جو عمومى و ديدگاه مردم ايران نسبت به كره‌جنوبی را به شدت منفى کرده و به وجهه اين كشور آسيب جدى وارد كرده است

ادامه مطلب: پاد »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

هردو ساخت شرکت فایزر..... یکی ممنوع الورود دیگری مجاز الورود!!!! رهبر کونی کارشناس بفهم نفهم واكسن_کرونا خامنه_ای_گوه_خورد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادشخصا گه میخوری

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادنیمی از مردم اسرائیل واکسن دریافت کردند‌.خاک بر شما قاتلین مردم ایران خبر مرگ خودت و خانوادت با کرونا برسه.مطمئن ها را که خامنه وقتی خودش زد.برای ملت ممنوع کرد.شاش رائو کاسترو را میخواهی بیاری یا شی جی پین را میخواهی بخوری .آخرش

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداین همه دود پس از کجاست؟

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادبله بله. همه در جريان اين كارنامه هستيم. اون قسمتي هم كه نبوديم، عمويمان حسن نصراله هي داره شفاف ترش ميكنه تنها رشته ای که تشگیلات و حکومت شئونیزم فارسی شرکای اشرار فرقه فارسیسم اشغالگر ایران تخصص و شناخت و پیشرفت کامل دارد در عالم و جهان پیشتازست،شناختن و جمع کردن بیگانگان و تروریستها و اوباشان از سراسر ایران و جهان بدور خود و تحریف و دزدی و غارت و نابودکردن ایران ایرانیانست همه چیز را به بورس بسپارید

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادچشم اصلاح ميكنيم