ماجرای کاهش ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان چیست؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

درحالی ارزش واقعی سهام عدالت به کمتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است که در این محاسبه، قیمت سهام شرکتهایی که افزایش سرمایه داشته اند بعد از افزایش سرمایه در نظر گرفته شده اما تعداد سهام همان تعداد قبلی لحاظ شده است.