پای کرونا روی گلوی جامعه، رعایت نکنید خیلی‌ها خفه می‌شوند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه پای کرونا روی گلوی جامعه است و اگر رعایت نکنیم پاییز امسال این ویروس خیلی‌ها را خفه خواهد کرد گفت: مردم به صدای این زنگ خطر توجه کنند.