سخنگوی وزارت امور خارجه، قطعنامه، سازمان همکاری اس اخبار

سخنگوی وزارت امور خارجه، قطعنامه، سازمان همکاری اس