نیروهای برانداز در شکاف دولت-ملت خانه خواهند کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

بیژن عبدالکریمی گفت: بی‌توجهی به مطالبه‌های عمومی شکافه دولت-مردم را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. متاسفانه بعد از انقلاب هدف مهم ایجادِ دولت-ملت شکست خورد. در این شکاف هم نیروهای برانداز خانه خواهند کرد و به خود اجازه تلاش برای براندازی و در دست گرفتن قدرت می‌دهند.