سهم زنان از کرسی‌های قدرت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ورود زنان شایسته به دایره تصمیم‌سازی کشور، همیشه یکی از مطالبات و چالش‌های قدرت سیاسی بوده است.