درگذشت مرجع نوگرا

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آیت‌الله یوسف صانعی، در ۸۳ سالگی چهره در نقاب خاک کشید.