معترضان مکزیکی: آب ما را به ایالات متحده روان نکنید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس جمهوری مکزیک هفته گذشته پیشنهاد کرده بود سازمان ملل متحد برای بررسی وضع تقسیم آب میان کشورش و ایالات متحده وارد عمل شود.