آمریکا؛ دادگاه به نفع یک تراجنسیتی برای استفاده از توالت پسران رای داد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

برای حامیان حقوق تراجنسیتی‌ها و همچنین گوین گریم، دانشجوی سابق دبیرستان گلاستر که ملزم شده بود از دستشویی‌های مطابق جنس بیولوژیکی او، یعنی زنانه یا دستشویی خصوصی استفاده کند، صدور این حکم پیروزی بزرگی به شمار می‌رود.