معمار سیاست‌های ضدکرونایی سوئد: در پاییز موج دومی نخواهیم داشت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آندرس تگنل، متخصص بیمار‌ی‌های واگیردار و عفونی سوئد و طراح سیاست‌های بهداشتی این کشور می گوید که ماسک زدن آن چنان که اغلب تصور می‌کنند موثر نیست و حتی می‌تواند باعث ایمنی‌های کاذب شود.