ترکیه: بزرگترین میدان گاز طبیعی را در دریای سیاه کشف کردیم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس جمهوری ترکیه وعده داد که منتظر «مژده‌ای» مشابه در دریای مدیترانه هم باشید.