یک سرهنگ ارتش مالی خود را زمامدار این کشور خواند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

«ما با مدخلهٔ خود کشور را در اولویت گذاشتیم. اکنون مالی در بحرانی سیاسی-اجتماعی است و دیگر جایی برای اشتباه نیست.»