شیوع تب خوکی؛ کوچکترین و نادرترین خوک‌‌های وحشی جهان در هند قرنطینه شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

«هیچ واکسن و درمانی برای این بیماری ویروسی بسیار مسری وجود ندارد و تاکنون بیش از ۱۶ هزار خوک خانگی را کشته است.»