گنجینه هنر ایران در موزه ملی داغستان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بخش عمده‌‌ای از جمهوری خودمختار داغستان تا حدود دویست سال پیش، قسمتی از خاک ایران بوده است.