چهل سال پیش شاه ایران در تبعید درگذشت | DW | 25.07.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

محمدرضا پهلوی، پادشاه ایران ۲۵ سال بر این کشور حکمروایی کرد. او در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ به همراه ملکه ایران فرح دیبا مجبور به ترک وطن شد. شاه ایران دیگر به کشورش بازنگشت و ۴۰ سال پیش در پنجم مرداد ۱۳۵۹ در غربت درگذشت.