چهار غیرنظامی بر اثر انفجار بمب در افغانستان کشته شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...